Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Celem projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.
 
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów* nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:
 - wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
- wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
- wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
- wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:
- uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
- szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych.
- nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:
- opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
- przygotowanie zaplecza kadrowego i merytorycznego. W ramach tego zadania:
a). organizowane są spotkania informacyjne i szkoleniowe dla kadry zarządzającej szkołami i przedszkolami, pracowników placówek prowadzących doskonalenie nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących,
b). opracowywane są materiały i narzędzia merytoryczne (np.: przewodniki, oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, scenariusze spotkań, przykłady dobrych praktyk) pomocne w procesie doskonalenia,
c). wdrażany jest elektroniczny system zarządzania informacją.
- opracowanie systemu zapewniania jakości usług, w tym wsparcie instytucji prowadzących doskonalenie nauczycieli w procesie akredytacji.
- działania promocyjno-informacyjne.
- pilotaż nowego systemy doskonalenia nauczycieli

Pilotaż nowego systemu jest realizowany przez samorząd powiatu nowotarskiego.

Potrzeba realizacji projektu w powiecie nowotarskim związana jest z koniecznością dostosowania nowego systemu doskonalenia nauczycieli stanowiącego integralną część kompleksowego systemu wsparcia szkół i placówek oświatowych do potrzeb nowoczesnej edukacji.

Informacje o projekcie

Numer i nazwa Priorytetu: III Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Tytuł projektu: Pilotaż sukcesem zmian
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 - 31.07.2015

Zadanie1: Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów Wspomagania  (RPW)

Zadanie 2: Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i   samokształcenia

Zadanie 3: Powiatowy drogowskaz – opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu  
Wspomagania (PPW)

Cel główny projektu:

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie od 1.08.2013 - 31.07.2015.

Cele szczegółowe projektu:

Poprawa zdolności powiatu nowotarskiego do planowania i projektowania procesu wspomagania poprzez opracowanie i monitorowanie Rocznych Planów Wspomagania od 1.08.2013 - 31.07.2015.

Poprawa spójności programów doskonalenia 1116 nauczycieli/lek z potrzebami 93 szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie Rocznego Planu Wspomagania szkół/placówek z powiatu nowotarskiego od 1.08.2013 - 31.07.2015.

Podniesienie kompetencji 71 dyrektorów/ek szkół/przedszkoli z powiatu nowotarskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/placówek w obszarze doskonalenia nauczycieli/lek i zastosowania wniosków z przeprowadzonej ewaluacji procesu doskonalenia od 1.08.2013 - 31.07.2015.

Poprawa współpracy 25 dyrektorów/ek szkół/przedszkoli, 75 nauczycieli/lek w powiecie nowotarskim poprzez organizowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia od 1.08.2013 - 31.07.2015.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia zostały utworzone 4 sieci współpracy i samokształcenia:

1. Sieć dyrektorów szkół/przedszkoli
koordynator sieci Marta Sokołowska

2. Sieć nauczycieli wychowawców
koordynator sieci Natalia Ligas

3. Sieć nauczycieli przedmiotów humanistycznych
koordynator sieci Marzena Waksmundzka

4. Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
- koordynator sieci Monika Nycz

    W ramach projektu wdrożeniowego wsparciem zostało objętych 1116 nauczycieli/lek w tym 71 dyrektorów z 93 szkół/przedszkoli.

Typy placówek objętych projektem:
Przedszkola – 3
Szkoły podstawowe - 46
Gimnazja – 28
Szkoły ponadgimnazjalne - 16

W szkołach/przedszkolach przeprowadzony zostanie pełny cykl doskonalenia realizowany w trakcie 1 roku szkolnego w oparciu max. 2 ofery doskonalenia wypracowane w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

    Udział szkół/przedszkoli w projekcie pozwoli na poprawę jakości usług edukacyjnych głównie poprzez identyfikację obszarów problemowych, a następnie skuteczne rozwiązywanie problemów i zapewnienie wdrożenia zmian do praktyki szkolnej.

Szkoły/przedszkola wybiorą oferty spośród 24 tematów opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

OFERTY DOSKONALENIA

POLECANA LITERATURA

 

 

 Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej 

 

 
Projektowanie stron internetowych